Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

*
Możliwość powtórzenia się zdarzenia w przyszłości
*
Czy chce Pani/Pan pozostać anonimowy?
*
 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PO IiŚ 2014-2020, mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności w celu wyjaśnienia przekazanego zgłoszenia.
 • Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku ich podania, dane te będą wykorzystane wyłącznie do realizacji ww. celu, związanego z prawidłowym wdrażaniem Programu.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO - na podstawie:
 • następujących przepisów prawa:
 • § rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006,
 • § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • § podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, § instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej UE, a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
 • § instytucje mające uprawnienia kontrolne w PO IiŚ 2014-2020,
 • § organy ścigania oraz UOKIK.
 • Jednocześnie dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom jedynie w sytuacji konieczności ich przekazania wynikającej z przepisów prawa.
 • Dane osobowe wskazane w zgłoszeniach dotyczących PO IiŚ 2014-2020 będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe dotyczące POIiŚ 2007-2013 będą przechowywane przez okres wskazany w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Pozostałe zgłoszenia będą usuwane, z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczność ich zachowania będzie wynikała z przepisów prawa.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
 • ‒ prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • ‒ prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
 • ‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.
 • Dane osobowe niezwiązane z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko będą usuwane niezwłocznie.
 • W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy:
 • § pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • § pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl


*gwiazdkami oznaczone są pola obowiązkowe